Strona główna
Dzisiaj jest: 28 listopada 2020
Imieniny: Zdzisława, Stefana, Jakuba
Obwieszczenie dot. postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Zielone Zacisze 1 (data zamieszczenia: 2 październik 2020)
Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 - cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), podaje się do publicznej wiadomości, że został zgromadzony materiał dowodowy w postępowaniu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na terenie nieruchomości położonej przy ul. Zielone Zacisze 1 (działka ew. nr 5/7 z obrębu 4-09-29) w m. st. Warszawie Dzielnicy Targówek, prowadzonym na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej „Zielone Zacisze IV”.

Stosownie do art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Z uwagi na powyższe zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.
Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
Jeden numer tysiąc spraw - 19115