Strona główna
Dzisiaj jest: 28 listopada 2020
Imieniny: Zdzisława, Stefana, Jakuba
Obwieszczenie dot. wydania decyzji w sprawie usunięcia 12 drzew na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Zielone Zacisze 1 (data zamieszczenia: 23 październik 2020)
Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm. - cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55), podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 14.10.2020 r. została wydana decyzja Nr 77/2020, znak sprawy: UD-X-WOŚ.6131.103.2020.MOR(11) odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 12 drzew na terenie nieruchomości położonej przy ulicy Zielone Zacisze 1 (działka ew. nr 5/7 z obrębu 4-09-29), w m.st. Warszawie Dzielnicy Targówek.

Zgodnie z art. 28 k.p.a. „stroną postępowania jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

Z uwagi na powyższe z treścią ww. decyzji strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Targówek, ul. L. Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa, w Wydziale Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek, w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia o jej wydaniu.
Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
Jeden numer tysiąc spraw - 19115