Strona główna
Dzisiaj jest: 18 stycznia 2021
Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Dodaj do ulubionych Kontakt Książka teleadresowa Mapa serwisu Pomniejsz tekst Powiększ tekst Wersja do druku
Obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku
Szanowni Państwo. Informujemy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz 391 j.t.), oraz § 8 Uchwały Rady m.st. Warszawy z dnia 17 stycznia 2013 r., Nr XLIX/1366/2013 , w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez m.in.:

- przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych;przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

- uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych;

W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa powyżej, organ wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku.
Nie wykonywanie obowiązków określonych powyżej, podlega karze grzywny.
Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
Jeden numer tysiąc spraw - 19115