Strona główna
Dzisiaj jest: 23 kwietnia 2019
Imieniny: Jerzego, Wojciecha
We wrześniu 2000 r. w ratuszu gminy Warszawa-Targówek odbyła się sesja popularno-naukowa zorganizowana z okazji zakończenia prac wykopaliskowych na terenie wczesnośredniowiecznej osady przy grodowej w Bródnie Starym.

Badania zostały zorgani zowane w związku z projektami inwestycyjnymi gminy, która miała zamiar przeznaczyć niezabudowany teren dawnej osady pod kompleks rozrywkowo kulturalny. Te zamierzenia spowodowały nie tylko podjęcie prac terenowych, ale również sprowokowały do analizy dawniejszych materiałów. Grodzisko w Bródnie Starym było bowiem badane wykopaliskowo już w latach pięćdziesiątych, a następnie wyniki tych prac kilkakrotnie weryfikowano w terenie. Uzyskano więc spójny obraz tamtejszego osadnictwa, różniący się od pierwotnych ustaleń.

Po badaniach Olgi Lipińskiej w latach 70. XX w. udało się stwierdzić, że pierwotny gród był niewątpliwie obiektem jednoczłonowym i nie wzniesiono na nim nigdy gródka wewnętrznego. Późniejsze badania dowiodły, że osada przygrodowa rozciągająca się na pół noc i wschód od grodu miała o wiele większy zasięg, niż pierwotnie przypuszczano.

Te przesłanki, a także dalsze materiały źródłowe pozwalają na nowo określić znaczenie tego kompleksu osadniczego datowanego na drugą połowę X i XI wieku. Otóż nie ulega wątpliwości, że gród w Bródnie stanowił ważny punkt kontrolujący przeprawę przez Wisłę w jego okolicy. Poświadczają jego znaczenie importy ruskie znalezione na grodzisku a także pomost drewniany, dostawiony od zewnątrz do konstrukcji wału, a spełniający najpewniej rolę "sklepu", gdzie kupcy mogli rozkładać swoje towary.

Kilka przedmiotów importowanych znaleziono bowiem właśnie w jego pobliżu. Wydaje się, że pomost ten mógł być również przydatny w handlu solą, napływającą na Mazowsze z Rusi szlakiem bużańskim. Względną zamożność, a w każdym razie samowystarczalność gospodarczą miejscowej ludności potwierdzają znaleziska czterech skrzyń na zboże, z których ślady dwu odkryto w sezonie wykopaliskowym w 2000 r.

Były to konstrukcje drewniane, budowane na zrąb, wykładane prętami leszczynowymi i moszczone płatami kory brzozowej. Wewnątrz, jak wynika z dawnych badań na grodzie i w osadzie, znajdowały się ziarna wszystkich uprawianych w Bródnie zbóż, a więc prosa, jęczmienia, pszenicy i żyta, a także łupiny orzechów laskowych, ziarna konopi i ogórka.

Takie znaleziska wskazują, że skrzynie stanowiły dla mieszkańców Bródna pojemniki na zapasy, a zmieszanie ziaren określa dość prymitywy poziom techniki uprawy, w ramach której wysiewano różne zboża razem, dla zabezpieczenia się przed ewentualnym nieurodzajem któregoś gatunku. Mimo to fakt, że skrzyń odkryto kilka, w tym jedną poniżej konstrukcji bramy wejściowej zdaje się wskazywać, że były to magazyny służące mieszkańcom już w początkowym okresie zasiedlenia tego terenu.

Skrzynie zapewne miały obsługiwać więcej niż jedno gospodarstwo. Mogły mieć również związek z faktem, że na osadzie podgrodowej odkryto chatę rzemieślnika - kołodzieja, a także dość liczne żużle żelazne, Te znaleziska potwierdzają wyodrębnienie się zajęć pozarolniczych, których przedstawiciele mogli produkować swoje wyroby na wymianę.

Czyżby pracownia kołodziejska wspomagała transport towarów na szlaku handlowym? Może był to swoisty "Punkt usługowy", świadczący pomoc przejeżdżającym kupcom?

Gród w Bródnie użytkowany był nie dłużej niż około 120 lat. Później uległ pożarowi i nigdy nie został odbudowany. Zapewne zmieniły się stosunki wodne w najbliższej jego okolicy, skoro w XII wieku mamy już poświadczoną na prawym brzegu Wisły osadę Targowe (dzisiejsza ul. Targowa), rozrastającą się w kierunku lewobrzeżnego Solca.

Tu musiał się więc koncentrować późniejszy handel solą, a dla jego obrony i kontroli powstał nowy gród na lewym brzegu rzeki w Jazdowie.

(Artykuł pochodzi z czasopisma "Z otchłani wieków" Rocznik 56/Nr 1-2/2001)
Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
banner_sms