Strona główna
Dzisiaj jest: 18 stycznia 2021
Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
Od 2002 roku w trosce o podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Urząd Gminy, a obecnie Dzielnicy Targówek, prowadzi działania związane z realizacją lokalnego Programu Edukacji Ekologicznej. Podjęcie lokalnych działań na rzecz edukacji ekologicznej stanowi inicjatywę Dzielnicy Targówek wpisującą się w zobowiązania Polski wynikające z ustaleń Zgromadzenia ONZ z 2002, które ustanowiło lata 2005-2014 "Dekadą edukacji dla zrównoważonego rozwoju", nazwanej później "Dekadą zmian".

Dzielnicowy Program stanowi uzupełnienie i rozwinięcie realizowanego od wielu lat "Ogólnomiejskiego programu edukacji ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym", w którym od 2004 roku aktywnie uczestniczą dzieci z Targówka. Podejmowane przez Dzielnicę lokalne działania na rzecz edukacji ekologicznej służyć mają:

  • budowaniu odpowiedzialność obywatelskiej i uświadamianiu mieszkańcom, w każdym wieku, ich praw i obowiązków w zakresie globalnej i lokalnej ochrony zasobów naturalnych i środowiska
  • zapewnieniu jednakowej dostępności do wiedzy proekologicznej na wszystkich szczeblach i we wszystkich społecznych kontekstach (rodzinnym, szkolnym, zawodowym i w społeczności lokalnej)
  • zapewnieniu możliwości nauki i wspieraniu rozwoju indywidualnego mieszkańców, w tym szczególnie dzieci i młodzieży
  • wzmocnieniu tożsamości lokalnej

Edukacja ekologiczna nie może ograniczać się do przekazywania wiadomości niezbędnych do zrozumienia funkcjonowania świata przyrody, ale powinna także służyć kształtowaniu aktywności i odpowiedzialności za podejmowane decyzje proekologiczne. W praktyce powinna to być edukacja dla zrównoważonego rozwoju, wykraczająca poza formalne systemy nauczania i prezentująca interdyscyplinarne podejście do edukacji, oferujące dzieciom i młodzieży okazję do nauki, twórczego rozwoju oraz poznawania praw i obowiązków.

Zawarte w Programie propozycje programowe, zostały opracowane przez dzielnicowy Wydział Ochrony Środowiska przy udziale nauczycieli i konsultantów, dla różnych grup odbiorców, w podziale na bloki tematyczne. Autorzy Programu mają nadzieję, że położenie nacisku na problematykę lokalną wpłynie pozytywnie na zaangażowanie uczestników działań (lokalnych społeczności), które jest tym większe im bliższe są stawiane cele, a w tym przypadku to:

  • poznawanie motywów i sposobów ochrony i kształtowania środowiska, na przykładzie i ze szczególnym uwzględnieniem aspektów lokalnych
  • zachęcanie do podejmowania różnorodnych działań praktycznych na rzecz ochrony i kształtowania środowiska, w tym przede wszystkim walorów i zasobów lokalnych, poznanie podstawowych zasad poszanowania zasobów naturalnych i nauczenie ich oszczędzania

Rzeczywista realizacja opracowanego programu, z dbałością o wysoką jakość całości, zaistnieje tylko wówczas, gdy wszyscy będą jego autorami, dlatego też Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej precyzuje jedynie ramy tematyczne i czasowe, które rozwijane będą przez wszystkich uczestników – dyrekcję, nauczycieli, uczniów i rodziców poszczególnych placówek oświatowych, a na poziomie pozaszkolnym przez pozostałych animatorów działań.

W roku szkolnym 2008/2009 Program realizowany jest pilotażowo przez 15 dzielnicowych placówek oświatowych, które zgłosiły swój udział. Zdobyte doświadczenia posłużą do weryfikacji przyjętych założeń oraz umożliwią realną ocenę kosztów wdrożenia, tak aby w kolejnych latach Program mógł być realizowany kompleksowo.

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Targówek
ul. Kondratowicza 20, pok. 301 i 302 (III piętro)
00-983 Warszawa
tel. (022) 338 93 01, 338 93 02, 338 93 04

Wydział Edukacji i Kultury dla Dzielnicy Targówek
ul. Kondratowicza 20, pok. 230 (II piętro)
00-983 Warszawa
tel. (022) 338 94 45
Wszechnica Edukacyjna Targówek
Urząd Dzielnicy
Park Rzeźby
Budżet partycypacyjny
Jeden numer tysiąc spraw - 19115